Uppdrag

Yellon Environmental Aesthetic Housing

YEAH är ett världsunikt bostadsprojekt som är helt självförsörjande på energi, vatten och avlopp. Yellon har kommit med idén till konceptet och arbetat med projektet tillsammans med en rad expertföretag inom olika områden.

Utmaning

Den traditionella elproduktionen tär på jordens resurser, samtidigt som behovet av elektricitet ökar. Sveriges avloppssystem och dricksvattennät är underdimensionerade och föråldrad. Samhället är sårbart och det slösas resurser i onödan.

Lösning

Idén till YEAH-konceptet föddes ur viljan att göra världen bättre. Tanken är att bygga flerbostadshus som är 100% off grid, alltså självförsörjande på energi och vatten samt tar hand om sitt eget avlopp. Genom YEAH kan man fortsätta utveckla städer, utan att behöva belasta de befintliga näten.

Solenergi är basen i energiförsörjningen

Både fasader, tak och inglasningar förses med solceller av olika typer. Den beräknade årsförbrukningen av el är ca 120 000 kWh. Elen mellanlagras i batterier innan nyttjande. För att klara vinterhalvåret tänker man lagra energi i vätgas som konverteras till el och värme via bränslecell. Fordon kan komma att laddas med el om vi får stort överskott av energi.

För att hålla nere storleken på batteri- och vätgaslager optimeras energiförbrukningen på olika sätt:

– Klimatskal som möjliggör mindre än 20 kWh/m2 och år i energiförbrukning till uppvärmning och varmvatten.
– Vätskekylda solceller på tak ökar verkningsgraden och ger både el och värme.
– Rening och recirkulation av varmvatten och gråvatten krymper energibehovet för varmvatten med upp till 80%.
– Återvinning av värme vid elektrolysprocessen som gör vätgas (55°C värmer varmvatten sommartid).
– Återvinning av värmen i kylvattnet från bränslecellen (65°C värmer varmvatten vintertid).
– En högeffektiv värmepump blir hjärtat i värme- och varmvattenhanteringen.
– Säsongslagring av värmeöverskott i ett markvärmelager som kallas ASES.
– En hybrid av Termitventilation där marken förvärmer luften på vintern och förkyler på sommaren, och kräver minimalt med fläktdrift.
– Toalettspolning med vatten som värmts i en naturlig mikrobiologisk reningsprocess, och därför inte är kallt och i onödan värms upp i spolbehållaren.
– Behovs- och årstidsstyrning av uppvärmning.
– Möjlighet för de boende att själva kunna mäta och, i viss mån, styra sin förbrukning kommer att trigga sparreflexer (lägre boendekostnad).
– För driftsäkerhet sektioneras solceller, laddning och matning så att man inte blir utan el om någon del fallerar eller genomgår service.

Vattenförbrukningen väntas minska med upp till 75%

Genom att samla regn- och smältvatten från tak och hårdgjord mark kan man klara husets vattenförsörjning. Förutsättningen är att vattnet renas och används igen. Dricksvatten kommer från egen brunn, och köksavloppet avleds till toalettavloppet. Den egna brunnen fungerar som backup om regnvattnet inte skulle räcka till, och regnvattenreservoaren kan minskas i omfång. Rening och recirkulation av vattnet förväntas minska vattenförbrukningen med upp till 75%.

Detta klarar man med:

– Naturlig rening av nederbörd genom öppen dagvattenhantering och sandfilter i damm.
– Rening och recirkulering av allt hushållsvatten.
– Rening och recirkulering av allt toalettvatten (i egen sluten krets).
– Konstant digital övervakning av vattenkvalitet.
– Regelbunden provtagning av dricksvatten och hygienvatten.

 

Helt unikt i världen säger RISE

 

RISE Research Institutes of Sweden, är ett forskningsinstitut med en stor bredd av forskningsområden. RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. I samverkan med RISE har YEAH-konceptet utvecklats och ett starkt konsortium har kunnat knytas till projektet. RISE har lett arbetet i en förstudie och digital simulering av konceptet inom Energimyndighetens E2B2-projekt. Forskningsprojektet genomfördes av RISE, Mälardalens Högskola, Vätterhem och Yellon, med stöd och input från ett flertal expertföretag på olika områden, och visade att konceptet är möjligt.

Hela sammanfattningen och rapporten hittar du här.
Bilaga 1: Inventering av marknad
Bilaga 2: Simulering
Bilaga 3: Ekonomisk differenskalkyl
Bilaga 4: Kommunikation

 

Läs mer om YEAH här:

YEAH Yellon