JKPG Fast - Science Park Towers

Projektet är resultatet av en vinst i ett parallellt uppdrag, där det ingick att förhålla sig till en redan påbörjad detaljplan och att bearbeta volymkonstellationen till en hållbar helhet. Byggnaden är genom sin höga höjd en markör för högskoleområdet och binder ihop Science Park, Jönköpings University och staden.

Byggnaden är uppdelad i fem tydligt avläsbara volymer med ett gemensamt formspråk och individuell färgsättning som tar sin utgångspunkt i den omgivande kontexten. Ur basvolymen av tegel reser sig fyra torn från sju till femton våningar, där det högsta är centralt placerat. Genom förskjutningar av volymerna och dubbelhöga fasadmotiv upplevs byggnaden slank och reslig i alla väderstreck. 

De tre första planen är till största del publika och fungerar som ett vardagsrum och länkar samman det befintliga Science Park House med Jönköping University i ett flerdimensionellt rumsligt inre stråk. Byggnaden öppnar sig i alla riktningar och har aktiva bottenvåningar som skapar ett liv i stadsrummet genom att restaurang och loungeutrymmen vänder sig mot de omgivande gaturummen och mot ett utvändigt publikt gårdsrum.  

Under arbetets gång stod det klart att projektet skulle vinna stort på att ha ett sammanhållande kommunikationskoncept. ”En ny nivå” utvecklades utifrån ett visionsarbete kring innehållet i Science Park Towers. Med detta fundament skapades samsyn kring interiörer och innehåll samtidigt som den nya byggnadens roll för områdets, stadens och regionens utveckling tydliggjordes. 

Science Park Towers samspelar med tegelbebyggelsen i området och är ett landmärke som syns från flera platser runt om i staden. Fasadens djup skapar en tydlig och gedigen karaktär som skapar ett intressant skuggspel.

Science Park Towers invigdes 2023 och är idag en mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation och består av kontors-, konferens-, utbildnings- och eventytor samt restaurang- och loungemiljöer för utställningar och co-working. 

Vann Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris 2023 i klassen God arkitektur med motiveringen:

”Ett nytt landmärke för Jönköping skapas genom ett gediget arkitekturhantverk, från det stora stadsgestalningsperspektivet ned till sittnischernas bearbetade detaljer. Stadens nya mötesplats för trippel helixmöten får sin egen tydliga arkitektur där inre stadsrum kopplar samman projektet med övriga staden. Den stora volymen delas skickligt upp i flera torn ovanpå på en stadsmässig sockel i grönt tegel i den gamla stadens skala.”