Uppdrag

Castellum - Kvarteret Druvan 22

2019 vann Yellon det parallella uppdraget om utformningen av Kvarteret Druvan i Linköping på uppdrag av Castellum. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Utmaning

Planområdet ligger i Linköpings innerstad, ett område av riksintresse för kulturmiljö. Platsen utgör en av de historiskt viktiga entréerna till stadskärnan med Storgatan som en månghundraårig pulsåder genom stadskärnan. Kvarteret blir en viktig länk mellan innerstaden, Stångån och det nya resecentret.

Lösning

För att förankra det nya kvarteret i staden, kulturen och samhället utgår förslaget från Linköpings Arkitekturprogram. Kvarteret är väl integrerat i stadsväven och stärker Linköpings stadsmässiga karaktär med en elegant, modern och samtidigt tidlös arkitektur i samklang med stadens arkitekturhistoria

Arkitekturen bygger vidare på stadens arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Innerstadens anrika karaktär har varit utgångspunkten i projektet för att skapa ett kvarter som smälter in och samtidigt ger nytt liv till stadsdelen. Arkitekturen är nydanande, tidlös och har ett tydligt modernt formspråk med arkitekturhistoriska influenser.

Målsättningen med gestaltningen har varit att forma en skalmässigt nedbruten och variationsrik karaktär som väcker intresse och nyfikenhet.

Genom sin form och sitt innehåll är kvarteret en hållbar och inkluderande katalysator som möjliggör fler möten mellan människor, vilket bidrar till Linköpings positiva stadsutveckling. Kvarteret förenar stadens funktioner och bjuder på stor variation av uttryck och upplevelser.

Kvarteret består av sju sammanvävda volymer med ett tydligt urbant förhållningssätt till fasader i gatulivet. Längs Hamngatan har vi placerat en lätt snedställd volym i förhållande till kvartersstaden som tar upp gatans riktning.

En något tillbakadragen volym parallell med Hamngatans fortsättning skapar en liten platsbildning som markerar entrén till Storgatan. Byggnadsvolymerna längs Storgatan och Snickaregatan har indragna takvåningar och anpassar sig i skala till den omgivande bebyggelsen för att ge goda ljusförhållanden i de båda gaturummen.

Volymerna har en sammanhållen geometri och en gemensam kärna i form av en klassisk tredelning av fasaden. De har en tvåvåningshög bas mot Hamngatan/Storgatan och en våningshög bas mot Snickaregatan. Mellandelen är anpassad efter omgivningen, medan avslutet har en gemensam princip som kan kompletteras med indragna våningar.

Den östra delen av kvarteret innehåller centrumverksamhet och kontor och gestaltas för att uppnå maximal flexibilitet för hyresgästenheter i olika storlekar. Kontorshuset planeras ha fyra huvudtrapphus med entréer från gatan och gårdarna.

Den västra delen mot Snickaregatan innehåller bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningen. Bostadsvolymen är orienterad i nord-sydlig riktning med optimerade dagsljusförhållanden åt både gata och gård, vilket ger goda möjligheter att tillskapa smålägenheter som är enkelsidiga.