Uppdrag

Vårt Malmö - Kommunikationsstrategi för samtiden

Älskad tidning och grymt varumärke. 1968 gav Malmö stad ut det första numret av Vårt Malmö. Vi har fått förtroendet att producera tidningen sedan början av 2000-talet. Med uppdraget att utveckla tidningen och dess relevans hos Malmöborna har vi skapat en kommunikationsstrategi, ett innehållskoncept och ett formspråk som ännu mer gör Vårt Malmö till en tidning för sina läsare och för sin samtid.

Utmaning

Malmö är Nordens Manhattan. På en yta som tar 40 min att korsa på cykel, samsas i dag en befolkning med bakgrund i 182 olika länder. Malmöborna är dessutom unga, hälften under 35 år. Hur gör man kommunal samhällsinformation läsvärd och relevant för en så pass kalejdoskopisk och utvecklingsbenägen målgrupp? Och hur bibehåller man tidningens höga grad av kännedom och trovärdighet hos läsarna?

Lösning

Vi vände på steken. Till skillnad från traditionell samhällsinformation väger nu Malmöbons ”What’s in it for me?” tyngst i kommunikationshierarkin. Bredden i bakgrund, ålder och geografi är medvetet stor i varje nummer. Allt innehåll genomsyras av fyra övergripande syften: främja känslan av gemenskap, vara identitetsskapande, öka samhällsengagemanget och verka demokratifrämjande.

Modig stad och störst i sitt slag

Vårt Malmö är del av Malmö stads lagstadgade samhällsinformation och har en helt unik räckvidd. Tidningen delas ut och hem till samtliga 350 000 Malmöbor varannan månad. Det gör den störst i sitt slag. Vårt Malmö särskiljer sig från övrig kommunal kommunikation – för att främja målgruppens perspektiv förläggs redaktörskap och produktion till en extern redaktion under Yellons ledning.

Bannlyst kanslisvenska

Malmöborna inkluderas fullt ut och får exemplifiera den kommunala verksamheten utifrån och in, istället för en tjänsteperson som talar om inifrån och ut. Språket är personligt, nära och tvättat från kanslisvenska. Innehållet prioriteras utifrån de fyra övergripande syftena och Malmöbornas informationsbehov.

Klassisk dagstidning med magasinkänsla

En tidning och det skrivna ordet, särskilt från myndigheter, har olika status i olika länder. Sista steget i processen var att ta fram en ny form där omslaget andas klassisk, seriös dagstidning, utan att tappa sin modernitet. Reportagen fick magasinkänsla för fördjupad läsning och bildspråket fokuserar på igenkänning och identitetsskapande.

Leve papperstidningen!

Det finns många kommuninvånare som varken söker upp kommunala digitala medier eller har stor digital vana. De hade riskerat att missa viktig samhällsinformation men också sina möjligheter och rättigheter. Vårt Malmö är även den enda informationsplattform som delas av och förenar samtliga Malmöbor. I dag är man stolt när man får medverka!

Inspirationsböcker

Malmö stad är en modig och inkluderande kommun som förlägger en del av sin lagstadgade samhällskommunikation på en extern redaktion. Det skapar i sin tur ett behov av att förankra tidningens värde internt i stadshus och förvaltningar.

Vi tog fram en produktionshandbok för beställare och uppdragstagare samt en inspirerande metodhandbok för Malmö stads kommunikatörer.

168 500 exemplar av varje
nummer delas ut.
70 procent av Malmöborna
har förtroende för tidningen.
83 procent av Malmöborna
känner till tidningen.